Gwarancja

Home Gwarancja

I Gwarancja na wszystkie urządzenia RICOH z serii “SP” z wyłączeniem SP C840DN, SP C842DN, SP 8400DN, SP C361SFNw

Żaden z niniejszych warunków nie wpływa na Państwa uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz roszczenia wobec podmiotu, od którego urządzenie zostało nabyte, zgodnie z zawartą przez Państwa umową sprzedaży.

 1. Ricoh Polska sp. z o.o. udziela 2-letniej gwarancji na wyżej wymienione produkty Ricoh, licząc od daty zakupu. Zakup wyżej wymienionych urządzeń należy zarejestrować na stronie https://gwarancja.ricoh.pl  . Niniejsza gwarancja jest dodatkową umową pomiędzy Państwem, a Ricoh (producentem). Niniejsza gwarancja nie wpływa na Państwa uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów krajowych.
  • Roszczenie gwarancyjne należy zgłosić za pośrednictwem:
   1. gorącej linii Ricoh 22 256 15 19 lub;
   2. na adres e-mail: helpdesk@ricoh.pl
  • Zgłaszając roszczenie gwarancyjne, należy podać następujące informacje:
   1. numer seryjny produktu Ricoh,
   2. miejsce i datę zakupu,
   3. pełną nazwę (imię i nazwisko) i adres użytkownika końcowego,
   4. numer telefonu i – jeśli istnieje – numer faksu, oraz
   5. adres e-mail (jeśli istnieje).
  • Ricoh zastrzega sobie prawo do zażądania od Państwa oryginalnego dowodu zakupu produktu Ricoh. Należy zwrócić uwagę, aby miejsce i data zakupu były wskazane w czytelny sposób.
 2. Udzielenie niewłaściwych lub niekompletnych danych, wskazanych powyżej, może skutkować utratą praw wynikających z gwarancji. W określonych przypadkach Ricoh zastrzega sobie prawo do zażądania od Państwa danych bankowych lub danych karty kredytowej oraz do obciążenia Państwa rachunku odnośnymi kosztami. Przed wykonaniem jakichkolwiek usług Ricoh ustali z Państwem wysokość kosztów.
 3. Usługi gwarancyjne wykona albo bezpośrednio Ricoh, albo osoby trzecie wyznaczone przez Ricoh. Usługi wykonywane będą od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00–17:00, z wyjątkiem dni wolnych od pracy.Ricoh podejmie wszelkie odpowiednie starania, aby zapewnić wykonanie usługi w terminie czterech (4) dni roboczych od zgłoszenia przez Państwa roszczenia gwarancyjnego.Pierwsze próby ustalenia przyczyny awarii lub błędu w funkcjonowaniu produktu Ricoh zostaną podjęte drogą telefoniczną lub elektroniczną (tj. e-mail) celem rozwiązania problemu. Ricoh zastrzega sobie prawo do przesłania Państwu części lub podzespołów zamiennych, aby umożliwić Państwu naprawienie produktu Ricoh za pośrednictwem instrukcji przekazanych drogą telefoniczną lub elektroniczną. W razie niepowodzenia takiej naprawy Ricoh naprawi lub wymieni produkt Ricoh według swojego uznania.Zamienne produkty Ricoh są dostarczane bez akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych.Wszystkie części i produkty Ricoh wymienione na mocy niniejszej gwarancji stają się własnością Ricoh.

  Naprawiony produkt Ricoh będzie objęty gwarancją, a jej termin zostanie przedłużony o czas naprawy, chyba, że na ten czas naprawy otrzymają Państwo produkt zamienny. W przypadku konieczności wymiany produktu lub dokonania istotnych napraw, termin udzielonej gwarancji biegnie na nowo, od chwili dostarczenia wymienionego produktu.

 4. Gwarancja obejmuje takie wady lub błędy, które wynikają z normalnego użycia produktu Ricoh lub które były obecne już w momencie zakupu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad lub błędów, które wynikają z:
  • niewłaściwego użycia,
  • nieprawidłowej lub nieodpowiedniej konserwacji, w szczególności przez nieautoryzowany punkt serwisowy,
  • umyślnego działania lub zaniedbania,
  • przepięć w sieci elektrycznej, w tym uderzenia piorunów,
  • niedostatecznej wentylacji, zgodnie z warunkami eksploatacji produktu Ricoh, lub
  • użycia materiałów eksploatacyjnych, które nie pochodzą od Ricoh i które nie są odpowiednie ze względu na specyfikacje techniczne właściwe dla produktu Ricoh.

W wyżej opisanych sytuacjach Ricoh zastrzega sobie prawo do obciążenia Państwa kosztami naprawy.

 1. Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
  • okresowej konserwacji oraz naprawy lub wymiany części zamiennych,
  • oprogramowania / elementów oprogramowania,
  • produktów innych producentów, w szczególności tonerów, lub
  • materiałów eksploatacyjnych.
 2. Gwarancja ogranicza się do:
  • produktów Ricoh zakupionych przez Państwa w Polsce, jeśli mieszkają Państwo w kraju należącym do Unii Europejskiej; oraz
  • produktów Ricoh zakupionych przez Państwa w kraju należącym do Unii Europejskiej, jeśli mieszkają Państwo w Polsce.
 3. Żaden z warunków niniejszej umowy nie wpływa na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności Ricoh:
  1. w przypadku zawinionego działania Ricoh,
  2. w przypadku śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych zaniedbaniem Ricoh,
  3. zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu Cywilnego lub odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów, lub
  4. za bezpośrednią szkodę majątkową spowodowaną udowodnionym zaniedbaniem ze strony Ricoh.

  W zakresie, w jakim zezwalają na to przepisy prawa, Ricoh nie ponosi wobec Państwa odpowiedzialności, niezależnie od tego, czy ma ona charakter kontraktowy, deliktowy (w tym z tytułu zaniedbania) lub inny, za jakiekolwiek straty, takie jak:

  1. odszkodowanie za utracone media,
  2. utrata dochodów,
  3. utrata lub zmniejszenie wartości przedsiębiorstwa,
  4. utrata możliwości korzystania z danych lub oprogramowania, lub uszkodzenie danych lub oprogramowania,
  5. zawirusowanie, szkody lub zakłócenia wpływające na systemy operacyjne lub programy komputerowe (lub ich część),
  6. straty lub szkody wynikające z działania strony trzeciej, i/lub
  7. wszelkie szkody, pośrednie lub wtórne, niezależnie od tego, czy takie szkody były możliwe do przewidzenia i/lub czy Ricoh wiedziała o możliwości poniesienia przez Państwa takich szkód.

  W zakresie Państwa obowiązków należy upewnienie się, że przed zwrotem produktu Ricoh usunięte zostały wszystkie dane i osobiste informacje, które mogą być zawarte w produkcie Ricoh, z uwagi na fakt, iż Ricoh nie odpowiada za bezpieczne przechowywanie lub zwrot takich danych i informacji.

 4. Niniejsza gwarancja oraz wszelkie zobowiązania pozaumowne z niej wynikające lub z nią związane są regulowane i rozstrzygane zgodnie z prawem polskim oraz podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.
 5. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza przysługujących Państwu (nabywcy) praw wynikających z niezgodności towaru z umową, zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

 

II Gwarancja na urządzenia z serii “MP” oraz na urządzenia SP 840DN, SP 842DN, SP 8400DN, SP C361SFNw

Instrukcja opisuje sposób użytkowania urządzenia oraz jego właściwe warunki eksploatacji i obsługi. Przestrzeganie tych wskazówek wpłynie na bezawaryjność urządzenia, a także jest warunkiem zachowania niniejszej gwarancji.

DEFINICJE

W rozumieniu niniejszych Warunków Gwarancji, poniższe określenia będą miały następujące znaczenie:

 1. „Części Eksploatacyjne” oznaczają części podlegające zużyciu w trakcie eksploatacji, odpłatnie wymieniane przez Serwis Sentos.
 2. „Gwarancja” oznacza uprawnienia oraz obowiązki wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji;
 3. „Gwarant” oznacza SENTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą Białymstoku, ul. Handlowa 4 – Właściciel Sentos.
 4. „Sprzęt” oznacza urządzenie, którego nazwa, model oraz numer fabryczny zostały wyszczególnione w treści Karty Gwarancyjnej;
 5. „Karta Gwarancyjna” oznacza dokument obejmujący niniejsze Warunki Gwarancji, jednocześnie opisujący nazwę, model i numer fabryczny Sprzętu;
 6. „Materiały Eksploatacyjne” oznaczają materiały wymieniane samodzielnie przez Użytkownika, których sposób wymiany opisany jest w instrukcji obsługi sprzętu;
 7. „Naprawa” oznacza czynności specjalistyczne zmierzające do usunięcia wady Sprzętu objętego Gwarancją, wykonane przez Serwis Sentos, na podstawie jednego zgłoszenia dotyczącego konieczności dokonania naprawy Sprzętu, niezależnie od tego, jaka ilość części zamiennych została użyta przy wykonaniu tych czynności. Określenie to nie obejmuje czynności związanych z instalacją, konserwacją i regulacją Sprzętu, przewidzianych w jego instrukcji obsługi, a także nie obejmuje czynności związanych z wymianą znajdujących się w Sprzęcie Części Eksploatacyjnych i Materiałów Eksploatacyjnych;
 8. „Serwis Sentos” oznacza zasoby SENTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ świadczącej usługi serwisowe;
 9. „Sprzedawca” oznacza podmiot, który dokonał sprzedaży Sprzętu, którego nazwa, model oraz numer fabryczny zostały wyszczególnione w Karcie Gwarancyjnej;
 10. „Uprawniony z Gwarancji” oznacza osobę, która nabyła Sprzęt od Sprzedawcy oraz każdego następnego właściciela Sprzętu posiadającego Kartę Gwarancyjną, który nabył skutecznie prawo do korzystania z uprawnień z tytułu Gwarancji;
 11. „Siła Wyższa” oznacza zdarzenia zewnętrzne o charakterze katastrofalnych działań przyrody albo nadzwyczajnych wydarzeń, którym nie można zapobiec, takie jak brak prądu, powódź, trzęsienie ziemi, pożar, manifestacje, zamieszki, atak terrorystyczny, wojna itp..;

WARUNKI OGÓLNE

 1. Gwarant udziela gwarancji na prawidłowe działanie Sprzętu używanego zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi zawartymi w instrukcji obsługi Sprzętu na okres od 12 do 60 miesięcy. Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłużeniu o czas wykonania Naprawy Gwarancyjnej.
 2. Uprawniony z Gwarancji zobowiązany jest do użytkowania Sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi określonymi w instrukcji obsługi. Uprawniony z Gwarancji zobowiązany jest do stosowania wyłącznie oryginalnych Materiałów Eksploatacyjnych.
 3. Uprawniony z Gwarancji zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń dotyczących konserwacji Sprzętu, w tym do zlecania Gwarantowi wykonania odpłatnego okresowego przeglądu konserwacyjnego, co 3 miesiące lub określoną liczbę kopii.
 4. Uprawniony z Gwarancji zgłasza konieczność dokonania Naprawy Sprzętu do Serwisu Sentos. Każde zgłoszenie do Centrum Wsparcia Technicznego powinno zawierać następujące informacje: numer fabryczny, stan licznika oraz krótki opis problemu.
 5. Uprawniony z Gwarancji w celu dokonania Naprawy udostępni Sprzęt w miejscu jego instalacji lub dostarczy go do Serwisu Sentos.
 6. W przypadku konieczności dostarczenia Sprzętu do Serwisu Sentos, Uprawniony z Gwarancji zobowiązany jest dostarczyć Sprzęt w opakowaniu fabrycznym lub innym zabezpieczającym go przed uszkodzeniem w czasie transportu. Za uszkodzenia lub zabrudzenia powstałe w trakcie transportu w wyniku nieprawidłowego przygotowania urządzenia do wysyłki Gwarant nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Czas reakcji serwisu na zgłoszony incydent – w ciągu 3. dni roboczych po zgłoszeniu. Naprawa wad Sprzętu objętych Gwarancją nastąpi w terminie do 14 dni od daty rozpoczęcia naprawy w siedzibie Klienta. Okres naprawy gwarancyjnej może ulec wydłużeniu, jeżeli zajdzie konieczność sprowadzenia podzespołów niezbędnych do naprawy z zagranicy. Usunięcie wad Sprzętu objętych Gwarancją jest wykonywane w okresie obowiązywania Gwarancji bezpłatnie.
 8. Części wymienione w trakcie Naprawy dokonywanej przez Serwis Sentos będą stanowiły odpowiednik części podlegających wymianie. Wszelkie części wadliwe wymieniane w trakcie Naprawy stają się własnością Gwaranta.
 9. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności w razie naruszenia terminów wykonania Naprawy oraz odebrania lub dostarczenia Sprzętu podlegającego Naprawie, jeżeli opóźnienie w tym zakresie będzie spowodowane działaniem Siły Wyższej. W takim przypadku terminy te ulegną odpowiedniemu przedłużeniu.
 10. Warunkiem przeprowadzenia Naprawy Sprzętu w ramach gwarancji jest przedstawienie podpisanej przez Uprawnionego z Gwarancji, Karty Gwarancyjnej zawierającej nazwę, model oraz numer fabryczny Sprzętu, nazwę Sprzedawcy, a także dowód zakupu Sprzętu.
 11. Sprzęt winien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z zachowaniem warunków zawartych w instrukcji obsługi. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montażu (instalacji) lub konserwacji Sprzętu Uprawniony z Gwarancji winien zasięgnąć porady Wsparcia Technicznego.
 12. Utratę Gwarancji powoduje w szczególności zaistnienie następujących okoliczności:
  1. Sprzęt był eksploatowany niezgodnie z jego przeznaczeniem i/lub warunkami techniczno-eksploatacyjnymi określonymi w instrukcji obsługi,
  2. w Sprzęcie stosowane były inne Materiały Eksploatacyjne niż określone w pkt. 2 Warunków Gwarancji,
  3. plomby zabezpieczające w Sprzęcie, zostały usunięte lub naruszone, numery fabryczne Sprzętu zostały usunięte, przerobione lub uszkodzone,
  4. uszkodzony został mechaniczny lub elektroniczny licznik Sprzętu,
  5. naprawa Sprzętu dokonana została przez podmioty inne niż Serwis Sentos lub autoryzowany serwis Ricoh działający na zlecenie SENTOS,
  6. przekroczony został okres obowiązywania Gwarancji lub liczba wydruków,
  7. Uprawniony z Gwarancji nie zlecił Gwarantowi przeglądów konserwacyjnych zgodnie z cyklem opisanym w Gwarancji.
 13. Gwarancja nie obejmuje:
  1. uszkodzeń spowodowanych w następstwie niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi korzystania ze Sprzętu,
  2. uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem Sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
  3. uszkodzeń spowodowanych korzystaniem z niewłaściwych Materiałów Eksploatacyjnych (inne niż opisane w pkt. 2 Warunków Gwarancji), stosowaniem niewłaściwych mediów do druku (np. niewłaściwego papieru, folii),
  4. czynności konserwacyjnych,
  5. uszkodzeń spowodowanych w następstwie dokonania naprawy Sprzętu przez podmioty inne niż Autoryzowany Serwis Ricoh,
  6. przeróbek lub zmian konstrukcyjnych Sprzętu dokonanych przez podmioty inne niż Autoryzowany Serwis Ricoh,
  7. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz wszelkich innych spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem użytkownika, a także działaniem sił zewnętrznych (np. wyładowania atmosferyczne, nieprawidłowe działanie sieci elektrycznej),
  8. uszkodzeń powstałych w trakcie dostarczenia Sprzętu przez Uprawnionego z Gwarancji do Serwisu Sentos,
  9. uszkodzeń obudowy Sprzętu i jego akcesoriów, które wynikają z normalnego zużycia w czasie eksploatacji, takich jak zarysowania, otarcia, zabrudzenia, wytarcie napisów itp.
  10. Materiałów Eksploatacyjnych, Części Eksploatacyjnych oraz przewodów połączeniowych i sieciowych,
  11. uszkodzeń Sprzętu powstałych w wyniku kopiowania/drukowania na naklejkach (np. zabrudzenie mechanizmów urządzenia klejem),
  12. czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np. sprawdzenie działania Sprzętu, wymiany Materiałów Eksploatacyjnych lub uzupełnienia papieru,
  13. przeglądów-konserwacji polegających na usuwaniu pyłu papierowego, kurzu, brudu i innych ciał obcych z podzespołów Sprzętu,
  14. błędnego skonfigurowania Sprzętu i/lub sieci komputerowej lub faksowej.
 14. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody będące następstwem wystąpienia wad Sprzętu, a w szczególności za jakiekolwiek utracone korzyści lub poniesione straty z tym związane,
  2. utratę danych oraz ustawień konfiguracyjnych Sprzętu będącą następstwem wystąpienia wad Sprzętu lub jego naprawy,
  3. zmniejszenie żywotności Materiałów i Części Eksploatacyjnych spowodowanych dostaniem się do Sprzętu ciał obcych (np. zszywek lub spinaczy) lub eksploatacją niezgodną z instrukcją obsługi.
 15. W przypadku nieuzasadnionego żądania Naprawy, Uprawniony z Gwarancji lub użytkownik Sprzętu, poniesie wszelkie koszty związane z jego naprawą (np. koszty naprawy oraz przejazdu pracowników Serwisu Sentos do miejsca, w którym Sprzęt będzie naprawiany). Za nieuzasadnione żądanie Naprawy Sprzętu będzie uważane w szczególności żądanie usunięcia uszkodzeń lub dokonania czynności konserwacyjnych (instalacyjnych) nie objętych Gwarancją, jak również żądania dokonania Naprawy pomimo utraty uprawnień z Gwarancji.
 16. Sprzęt dostarczany przez Uprawnionego z Gwarancji do Serwisu Sentos winien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami w transporcie. W razie nie zastosowania przez Uprawnionego z Gwarancji opakowania fabrycznego Sprzętu wraz z wszelkimi zabezpieczeniami (blokadami) istniejącymi w chwili odebrania Sprzętu przez Uprawnionego z Gwarancji od Sprzedawcy, będzie on ponosił wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem Sprzętu dostarczanego do Punktu Serwisowego.
 17. Orientacyjna żywotność materiałów eksploatacyjnych określana jest przez producenta. Rzeczywista żywotność może być inna niż określona przez producenta, jeżeli parametry lub warunki pracy odbiegają od warunków środowiska testowego.

Urządzenia są objęte gwarancją od 12 miesięcy do 60 miesięcy. W celu utrzymania gwarancji oraz urządzenia w dobrej kondycji wymagane jest wykonywanie płatnych przeglądów okresowych przez autoryzowany serwis Ricoh Polska. Przeglądy powinny być wykonywane co 3 miesiące lub określoną liczbę kopii (od 15 do 50 tys. kopii). Jednorazowy koszt przeglądu wynosi od 50 zł netto do 250 zł netto + ewentualny koszt dojazdu (cena przeglądu zależy od rodzaju urządzenia).

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących gwarancji zapraszamy do kontaktu!